รวมลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ

***(กระรวงสาธารณสุข)***

>> กรมการแพทย์

>> กรมอนามัย

>> กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

>> กรมควบคุมโรคติดต่อ

>> กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

>> กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

>> สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

>> กรมสุขภาพจิต

>> สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

>> สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

>> องค์การเภสัชกรรม

***(เครือข่ายบริการสุขภาพแม่ฮ่องสอน)***

>> สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

>> โรงพยาบาลศรีสังวาลย์

>> โรงพยาบาลแม่สะเรียง

>> โรงพยาบาลปาย

>> โรงพยาบาลขุนยวม

>> โรงพยาบาลแม่ลาน้อย

>> โรงพยาบาลปางมะผ้า

>> โรงพยาบาลสบเมย

>> สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

>> สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง

>> สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปาย

>> สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม

>> สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ลาน้อย

>> สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปางมะผ้า

>> สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ.สบเมย