/* code show กล่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook*/<--- ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สาธารณสุขอำเภอขุนยวม --->
ไฟล์เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

- แบบฟอร์มขออนุญาติไปราชการ


- แบบฟอร์มอนุมัติจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง


- แบบฟอร์มอนุมัติจัดจ้างทำความสะอาด


- แบบฟอร์มอนุมัติดูแลสวนหย่อม


- แบบฟอร์มใบลากิจ


- แบบฟอร์มใบลาป่วย


- แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน


- แบบฟอร์มใบอนุมัติค่าไฟฟ้า


- แบบฟอร์มใบอนุมัติค่าประปา


- แบบฟอร์มรายงานการเดินทาง


- แบบฟอร์มอนุมัติค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ