EB1

ข้อ 1.1 บันทึกรายงานผลเพื่อทราบ

ข้อ 1.3 บันทึกรายงานผลเผยแพร่

ข้อ 2 รายงานวิเคราะห์

ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

ข้อ 3.2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูล

EB2

1. บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

2. ประกาศว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงาน

3. ฟอร์มการเผยแพร่

4. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่

5. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

6. รายงานผลดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

7. หนังสือแจ้งเวียน

8. ส่งประกาศ

9. บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพรข้อมูลประกาศ

10. ฟอร์มการเผยแพร่

11. การแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน

12. การแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน(2)

13. รายงานผลดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ย.62

EB3

ข้อ 1.2 egp 63

ข้อ 1.2 รายการวงเงินสูงสุด

ข้อ 1.3 ประกาศเผยแพร่แผน

ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

EB4

ข้อ 1 ขออนุญาตเผยแพร่เว็บไซด์ สขร.1 ต.ค. 62

ข้อ 1 ขออนุญาตเผยแพร่เว็บไซด์ สขร.1 ธค. 62

ข้อ 1 ขออนุญาตเผยแพร่เว็บไซด์ สขร.1 พ.ย. 62

ข้อ 2 แบบ สขร.ต.ค.62

ข้อ 2 แบบ สขร.ธ.ค.62

ข้อ 2 แบบ สขร.พ.ย.62

ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ สขร.ต.ค. 62

ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ สขร.ธค. 62

ข้อ 3.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ สขร.พ.ย. 62

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
1-1.1 บันทึกข้อความรายงานสรุปการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

1-1.2 ผู้บริหารรับทราบ/สั่งการ

1-1.2 รายงานผลการวิเคราะห์

1-1.3 บันทึกขออนุญาตเผยแพร่บนเวบไซต์

1-2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

1-2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (2)

1-2.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
2-1 ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

2-3 กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2-3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

2-3.1.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

2-3.1.2 บันทึกรายงานผู้บริหารรับทราบ พิจารณาสั่งการ

2-3.1.3 เผยแพร่ประกาศเรื่อง กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2-3.1.4 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

2-3.1.5 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

2-3.1.6 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ

2-3.1.7 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

2-3.1.8 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์ของหน่วยงาน

2-3.1.9 Print Screen จาก Web Site ของหน่วยงาน

2-3.2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการ

2-3.2.2 เผยแพร่ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง

2-3.2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2-3.2.4 การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

2-3.3.1 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้าง

2-3.3.2 หนังสือแจ้งเวียนแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่กับผู้จ้าง

2-3.3.4 แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

2-3.3.6 หลักฐานชุดหลักฐานการเบิกจ่ายฯ ปี62 จัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท (ชุดที่1)

2-3.3.6 หลักฐานชุดหลักฐานการเบิกจ่ายฯ ปี62 จัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 100,000 บาท (ชุดที่2)

2.10 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

2.11 ประกาศสป_ว่าด้วยแนวทางตรวจสอบบุคลากรด้าน

2.12 สธ_ 0217-ว3001 (16 ต_ค_ 60) ว่าด้วยการป้องกันผู้มีส่วนฯ

2.13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามกรอบแนวทาง

2.2 ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งปิดและปลดประกาศ

2.3 ขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง

2.4 ขออนุญาตเผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

2.5 คส.มอบอำนาจ 1496-2561 (จัดซื้อจัดจ้าง)

2.6 คำสั่งปิดและปลดประกาศ

2.7 แนวทางการปฎิบัติจัดซื้อจัดจ้างผ่าน EGP

2.8 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ (ไม่เกิน 100,000 บาท)

2.9 ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
3.1 โครงการที่1

3.2 โครงการที่2

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
4.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการฯ

4.2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1)

4.2(2) รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1)

4.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานอย่างไร
5.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการปีงบประมาณ 2562

5.2 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและุเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)

5.3 หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม

5.4 ภาพถ่ายประกอบ

5.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเวบไซต์

5.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่บนเวบไซต์

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
6.1 ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอขุนยวมปี 2562

6.2 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)

6.3 หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม

6.4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจที่เลือก

6.5 ภาพถ่ายประกอบ

6.6 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการฯ

6.7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
7.1 ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอขุนยวมปี 2562

7.2 โครงการพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิและเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS)

7.3 หนังสือเชิญประชุมผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมประชุม

7.4 ภาพถ่ายประกอบ

7.5 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและพิจารณาสั่งการฯ

7.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสสอ.ขุนยวมและกำหนดกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์

8.1.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสสอ.ขุนยวม

8.2 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์สสอ.ขุนยวม

8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

8.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์-สสอ.ขุนยวม

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
9. หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

9.1(1.1) ผู้บริหารหน่วยงาน

9.1(1.2) นโยบายของผู้บริหาร

9.1(1.3) โครงสร้างหน่วยงาน

9.1(1.4) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 60

9.1(1.5) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

9.1(1.6) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

9.1(1.6) ยุทธศาสตร์ชาติ(ด้านสาธารณสุข) 20 ปี

9.1(1.7) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

9.1(1.7) สรุปประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

9.1(1.8) ข้อบังคับ สธ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2560

9.1(1.9) จรรยาบรรณ สธ.MoPHCode

9.1(2) นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (แผน20ปี)

9.1(3) แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

9.1(4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

9.1(4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (รายงานการประชุมกวป.อ. การติดตามงบฯ)

9.1(5) หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียน

9.1(6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

9.1(7.1) การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

9.1(7.2) แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

9.1(7.3) ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

9.1(7.4) ประกาศสป.สธ.แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

9.1(7.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1)

9.1(7.5) แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.1) (2)

9.1(8) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

9.1(8.1) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้าง

9.1(8.2) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน ผังงานพัสดุ

9.1(8.3) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อ จัดหาวัสดุ

9.1(8.4) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านธุรการ การรับ-ส่งหนังสือ

9.1(8.5) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านธุรการ

9.1(8.6) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การเบิกเงิน

9.1(8.7) มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การจ่ายเงิน

9.1(9) มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)

9.2.1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
10.1 ขออนุญาตเผยแพร่ แผนปฏิบัติการประจำปี 2562

10.1.1 หนังสือขออนุมัติแผน ปี 2562

10.1.2 หนังสืออนุมัติแผน ปี 2562

10.2.1 แผนงานประจำ CUP ขุนยวม ประจำปีงบประมาณ 2562

10.2.2 แผนยุทธศาสตร์ที่ 1 CUP ขุนยวม ประจำปีงบประมาณ 2562

10.2.3 แผนยุทธศาสตร์ที่ 2 CUP ขุนยวม ประจำปีงบประมาณ 2562

10.2.4 แผนยุทธศาสตร์ที่ 3 CUP ขุนยวม ประจำปีงบประมาณ 2562

10.2.5 แผนยุทธศาสตร์ที่ 4 CUP ขุนยวม ประจำปีงบประมาณ 2562

10.2.6 แผนยุทธศาสตร์ที่ 5 CUP ขุนยวม ประจำปีงบประมาณ 2562

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
11.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561

11.2 รายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการปีที่ผ่านมา 2561

11.2.1 แผนปฏิบัติราชการปีที่ผ่านมา 2561

11.3 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
12.1 รายงานผลการกำกับ ติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

12.1.1 การกำกับติดตามงบ ตามแผน ปี2562

12.1.2 การกำกับติดตามงบ ตามแผน ปี2562 รายงานการประชุม

12.1.2 แผนงบประมาณ ปี2562

12.3 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ
13.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

13.2 ประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

13.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน

13.4 รายงานการประชุม

13.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

13.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ การบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ
EB14-1 บันทึกข้อความลงนามประกาศการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

EB14-2 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก

EB14-3 ภาพถ่ายการปิดประกาศ.pdf

EB14-4 แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีผลดีเด่นและดีมาก

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
15.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต

15.2 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

15.3 ภาพถ่ายประกอบ

15.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านWeb siteหน่วยงาน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
16.1 คำสั่งผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

16.2 กรอบแนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

16.3 หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบ

16.4 คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนฯ

16.5 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงาน

16.6 หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ

16.7 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

16.7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข

16.8 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

16.9 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเวปไซต์ของหน่วยงาน
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
17.1 บันทึกข้อความลงนามมาตรการป้องกันการรับสินบนของ สสอ. ขุนยวม

17.2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานสังกัดสสอ.ขุนยวม

17.2.1 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานสังกัดสสอ.ขุนยวม

17.3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

17.4 รายงานผลการกำหนดมาตรการการป้องกันรับสินบน

17.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านWeb siteหน่วยงาน
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
18.1 บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรมและปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเวปไซต์สสอ.

18.2 โครงการชมรม"สา'สุขขุนยวมรุ่นใหม่ ใสสะอาด ปราศจากทุจริต"

18.3 ภาพถ่ายการประชุมชมรม "สา'สุขขุนยวมรุ่นใหม่ ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต"

18.4 รายงานการประชุมโครงการชมรม"สา'สุขขุนยวมรุ่นใหม่ ใสสะอาด ปราศจากทุจริต"

18.5 สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ "สา'สุขขุนยวมรุ่นใหม่ ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต"

18.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวบไซต์
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ
19.1 หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นทางการเพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริต

19.2 ระเบียบของชมรม “สาสุขขุนยวมรุ่นใหม่ ใสสะอาด ปราศจากทุจริต” สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม

19.3 รายงานการประชุมชมรมฯ

19.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
20.1 ขออนุมัติประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

20.2 รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสสอ.ขุนยวม

20.3 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

20.4 ขอรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

20.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ
21.1 แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์สสอ.ขุนยวม

21.2 กรอบแนวทางการจัดการความเสี่ยงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

21.3 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

21.3 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน (2)

21.4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

21.5 รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

21.6 แบบฟอร์มการขออนุญาตนำกรอบแนวทางและคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นเว็บไซต์

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ
22.1 ขอเชิญประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.ขุนยวม

22.2 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สสอ.ขุนยวม

22.3 รูปภาพจัดทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

22.4 รายงานผลการกำกับตามและรายงานผลการดำเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์สสอ.ขุนยวม

22.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
23.1 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

23.2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ สสอ.ขุนยวม ประจำปีงบประมาณ 2562

23.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
24.1 ขออนุมัติรายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ

24.2 รายงานผลการกำกับ ติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ใน 2 ไตรมาส

24.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ
25.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ

25.2 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สสอ.ขุนยวม

25.3 หลักฐานการประชุมชี้แจง

25.4 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

25.5 รายงานกำกับติดตามคู่มือปฏิบัติงาน

25.6 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ
26.1 Flow chart การให้บริการประชาชน

26.2 ภาพถ่ายประกอบ

26.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข