/* code show กล่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook*/<--- ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สาธารณสุขอำเภอขุนยวม --->
ทำเนียบบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่สุริน


นายพีรพงษ์ ประชาเรือนรัศมี
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางเขมนันท์ ตาสิติ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวเหมยฟ้า ชุติพิบูลย์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข


นายคำ กรองสติปัญญา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นางสาวอุไรพร ใจดี
ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล


นางจันทร์ศรี ยิ้มสมบูรณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางปราณี วณาภรณ์
ตำแหน่ง แม่บ้าน