/* code show กล่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook*/<--- ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สาธารณสุขอำเภอขุนยวม --->
ทำเนียบบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต่อแพ


นายมณฑล สุวรรณบุษย์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต่อแพ


นางศิริพร ปัญญาเมา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นางเมธินี เวชกิจ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นางสาวเกศราภรณ์ นรินคำ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางพัชฎาภรณ์ โนรี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน


นางสาวอรณิช เด่นทองแท่ง
ตำแหน่ง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวสายทอง ประพาสไพร
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย


นางพัชรภรณ์ มารศรี
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด


นางสาวนฤมล ฟูมา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายสุริยา หน่อชัชวาล
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้