/* code show กล่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook*/



<--- ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สาธารณสุขอำเภอขุนยวม --->
ทำเนียบบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยนา


นายอินทร์ กรองบริสุทธิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นายสุมนต์ คำเรือง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นายสุทัศน์ อ่องศิริ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นายบุญชู สกุลจรรยาดี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นส.วรรณา ธารกุลวิทยา
ตำแหน่ง แม่บ้าน


นายยงยุทธ ถิ่งวานา
ตำแหน่ง จ้างบำรุงรักษาสวนหย่อม