/* code show กล่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook*/<--- ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สาธารณสุขอำเภอขุนยวม --->
ทำเนียบบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวปอน


นายปรีชา กันทะมาลา
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวปอน


นางสาวพรศรี งามรวี
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาวอารี กันทะมาลา
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ


นางสาวสายรุ้ง ดวงใจรัศมี
ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด


นางสาวจรรยา รัชพิทยาวุธ
ตำแหน่ง พนักงานดูแลสวนหย่อม