/* code show กล่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook*/<--- ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สาธารณสุขอำเภอขุนยวม --->
ทำเนียบบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่แจ๊ะ


นายสิทธิเวช วิจิตร
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสาวกรรณิการ์ ลืนคำ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


นายตรีทอง เอื้องแสนสวย
ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล


นางเสาวลักษณ์ ใฝ่ความดี
ตำแหน่ง แม่บ้าน