/* code show กล่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook*/<--- ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สาธารณสุขอำเภอขุนยวม --->
ทำเนียบบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่กิ๊


นายสุขใจ วิชญพันธ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นายชาญชัย ศรีสล้าง
ตำแหน่ง พนักงานสุขภาพชุมชน


นางสาวนพมาศ ...
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


นางสาวสุดาพร แซ่เฮ้อ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายศิริชัย รัฐเขตบรรพต
ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล