/* code show กล่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook*/<--- ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สาธารณสุขอำเภอขุนยวม --->
ทำเนียบบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางตอง


นายพนา บุปผาเพชร
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส


นายพงษ์พันธ์ กรองบริสุทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นายอนิรุทธิ์ คำฟู
ตำแหน่ง นักวิชาการทันตสาธารณสุข


นายศุภกิจ แสงเฮ่อ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ


นางสาววราภรณ์ สุวรรณภักดี
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข


นายโก๊ะพอเงย ก้อนผลึกใส
ตำแหน่ง บำรุงรักษาสวนหย่อม