/* code show กล่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook*/<--- ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สาธารณสุขอำเภอขุนยวม --->
ทำเนียบบุคลากร สาธารณสุขอำเภอขุนยวม


นายบุญสม เมืองนำโชค
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอขุนยวม


นายณัฐพล สิริบวรกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางอัจมาภรณ์ คำเรือง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


นางสาวเยาวลักษณ์ ชอบจำเรียง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวราตรี ชอบจำเรียง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางรอด สาธิตผล
ตำแหน่ง แม่บ้าน